Flat World hân hạnh là đơn vị tổ chức chương trình này.